TUYỂN DỤNG - ASSITANT DIRECTOR

1. Hỗ trợ giám đốc vấn đề tài chính

2. Tiếp nhận và đánh giá các đề xuất/ giải pháp/báo cáo có liên quan đến tài chính/ đầu tư từ các phòng ban để trình duyệt.

3. Tham gia vào việc lập và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động, định hướng phát triển của Công ty; 

4. Tư vấn và hỗ trợ các phòng ban, bộ phận trong việc hoạch định mục tiêu, kế hoạch, chính sách theo chức năng được giám đốc phân công; 

5. Thu thập, cập nhật, phân tích, tóm lược thông tin về các văn bản pháp luật mới, thông tin báo chí, về xu hướng thị trường, kiến thức quản lý hiện đại trong các ngành F&B

6. Thiết lập và duy trì quan hệ đối tác với các tổ chức tài chính / ngân hàng và cơ quan chức năng;

7. Phối hợp với bộ phận chuyên môn khác  trong Công ty để thiết lập và trình   Giám đốc phê chuẩn sự tham gia của công ty đối với các sự kiện, hội nghị, hội thảo, hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, giải thưởng… trong nước/ngoài nước/ các ngành nghề mà Công ty đang hoặc sẽ tham gia hoạt động.

8. Trực tiếp tương tác với các trưởng bộ phận, nhân viên Công ty

9. Báo cáo ngày, tuần, tháng cho giám đốc

10. Báo cáo tổng hợp dự án nếu có

Bình luận