TUYỂN DỤNG - KẾ TOÁN TỔNG HỢP

1. Cập nhật tình hình hàng hóa trong kho lên file và phần mềm kế toán.

2. Cùng với Thủ kho - bên nhận - bên giao trực tiếp tham gia kiểm đếm số lượng hàng hóa nhập - xuất kho đảm bảo trùng khớp với yêu cầu.

3. Lập chứng từ nhập - xuất hàng hóa, nguyên vật liệu; hóa đơn mua/ bán hàng, chi phí mua hàng,.. khi có phát sinh.

4. Định kỳ 01 tháng 01 lần phối hợp với thủ kho kiểm kê toàn bộ hàng hóa, nguyên vật liệu trong kho. Xử lý những hàng hòa hư hỏng, hết hạn sử dụng.

5. Hàng tháng báo cáo chênh lệch kho thực tế so với kế hoạch theo mẫu công ty.

6.Kiểm kê cửa hàng và báo cáo hàng tháng khi có yêu cầu.

7. Phối hợp với Kế toán công nợ đối chiếu các số liệu phát sinh hàng ngày.

8. Lưu trữ chứng từ kế toán theo quy định.

9. Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của KTT & GĐ

Bình luận